top of page
חיפוש

הסדר מותנה

עודכן: 29 בספט׳ 2021

הסדר מותנה הוא הליך המתקיים בין חשוד לרשויות התביעה השונות במדינת ישראל, בו מתחייבת המדינה שלא להגיש כתב אישום ולסגור את התיק הפלילי נגד החשוד בעילה של "הסדר מותנה". כמו בכל הסכם, מתחייב גם החשוד ליתן משהו בתמורה כפי שיפורט ויבואר להלן.

הסדר מותנה אינו הסדר טיעון! - זוהי טעות נפוצה, אולם בין שני הליכים אלו אין ולו חצי דבר, שכן, בעוד הסדר מותנה נסגר טרם הגשת כתב אישום ובהתמלא תנאים מסוימים שיפורטו בהמשך המאמר, הסדר טיעון הינו הסדר הנעשה לאחר הגשת כתב אישום.


מהי מטרתו של הליך הסדר מותנה?

הליך פלילי מהווה כתם מכוער על שמו של אדם, בבחינת קל וחומר אם אותו אדם מורשע בעבירה בה הוא מואשם. מעבר לכך, על מנת להרשיע אדם בדין משקיעות רשויות התביעה, כמו גם החשוד עצמו, משאבים רבים כגון זמן וכסף. בנוסף, לא תמיד משקל האינטרס הציבורי ייטה לעבר הרשעת החשוד.

לאור כל זאת, מצא המחוקק לנכון לבחור מספר עבירות – אשר בכפוף למספר תנאים - תינתן לחשוד האפשרות לפנות להליך הסדר מותנה, על מנת לנסות ולייתר ניהול הליך פלילי מתיש שבסופו אפשר ויורשע בדין.


מהן העבירות בגינן ניתן לפנות אל הליך של הסדר מותנה?

· תגרה – סעיף 191 לחוק העונשין

· איומים (למעט במקרה של איומים נגד בן משפחה) – סעיף 192

· איסור מכירת משקאות משכרים לקטין – סעיף 193 למעט סעיפים (ד)-(ה)

· העלבת עובד ציבור – סעיף 288

· מעשה פזיזות ורשלנות בחיה – סעיף 338(א)(6)

· הזנחת השמירה על כלי יריה וחומרים מסוכנים – סעיף 339

· תקיפה (למעט במקרה של אלימות נגד בן משפחה) – סעיף 379

· גניבה – סעיף 384

· החזקת נכס חשוד – סעיף 413

· הסגת גבול כדי לעבור עבירה – סעיף 447

· היזק בזדון – סעיף 452

· הטרדה באמצעות מתקן בזק – סעיף 30 לחוק התקשורת


מהם תנאי הסף המאפשרים לתביעה לחתום על הסדר מותנה עם חשוד?

קיימים מספר תנאי סף שבלעדיהם לא ניתן יהיה לגשת להליך של הסדר מותנה, ואלו הם:

· עבירה שהעונש המקסימלי עליה הוא פחות משלוש שנות מאסר – העבירות שפורטו לעיל הן מסוג העבירות העונות על דרישה זו. עבירות שדינן עונש מאסר של למעלה מ-3 שנים מהוות עבירות פשע שאינן נכללות בקבוצת סוג העבירות המאפשרת סגירת תיק בהליך של הסדר מותנה.

· העונש המתאים לחשוד אינו כולל מאסר בפועל – משמעות סעיף זה היא שנסיבות העבירה שבוצעה על ידי החשוד הינן ברף נמוך, או למצער, רף שרמת הענישה בגינו אינו מתאים לדרישת מאסר בפועל על ידי התביעה.

· אין לחשוד רישום פלילי מחמש השנים שלפני ביצוע העבירה.

· לא מתקיימים הליכים משפטיים פליליים אחרים נוספים בעניינו של החשוד – משמעות סעיף זה היא שאין לחשוד תיקים פתוחים נוספים (תיקי מב"ד), שאז, יכול והוא יורשע בתיק הנוסף ולא ימלא את הסעיף הקודם, היינו אי ביצוע עבירה חמש שנים לפני העבירה בגינה ניגשו הצדדים להליך של הסדר מותנה.

· מילוי תנאי ההסדר יענה על העניין לציבור.


ממה בנוי הסדר?

הסדר מותנה יכלול בין היתר הודאת החשוד בביצוע העבירה. זהו תנאי סף וללא הודאה בעבירה לא ניתן יהיה לחתום על ההסדר. בנוסף יכלול ההסדר את התנאים שעל החשוד למלא, תנאים שיקבעו על ידי יחידת התביעות (מפורטים בהמשך). לבסוף יכלול ההסדר את התקופה בה על החשוד לעמוד בתנאי ההסדר. בסוף התקופה ושעה שהחשוד ימלא אחר כל תנאי ההסדר במלואם – תסגור יחידת התביעות את התיק הפלילי בעילה של "סגירת תיק בהסדר מותנה".


רשימת תנאים שתובע רשאי לכלול בהסדר

  • קנס לקופת מדינה.

  • פיצוי לנפגע עבירה.

  • התחייבות להימנע מביצוע עבירה.

  • עמידה בתנאי תכנית שיקום.

  • נקיטת פעולות לתיקון הנזק שנגרם עקב העבירה או למניעת ביצוע עבירה כגון: מכתב התנצלות והשבת חפץ לנפגע, התחייבות שלא להיכנס למקום או לא להיות בקשר עם אדם, התפטרות, פסילת רישיון נהיגה, הפקדת כלי ירי ועוד.


לסיכום, סגירת תיק בהליך של הסדר מותנה הינה מסלול עוקף הליך פלילי ומומלצת ביותר.

חשוב לבצע הליך זה בליווי עורך דין פלילי מקצועי שידע "לנווט" ההליך למן הרגע הראשון אל עבר הליך של הסדר מותנה במקצועיות וביעילות.

לעורך דין פלילי שגיא אקו ניסיון רב בהליכים פליליים ובכלל זאת בתיקים שנסגרו בהליך של הסדר מותנה.

24 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page