top of page
חיפוש

נטל ההוכחה במשפט בפלילי

סעיף 34(כב) לחוק העונשין, תשל"ז – 1977, קובע כדלקמן:

(א) לא יישא אדם באחריות פלילית לעבירה אלא אם כן היא הוכחה מעבר לספק סביר.

(ב) התעורר ספק סביר שמא קיים סייג לאחריות פלילית, והספק לא הוסר, יחול הסייג.


כאשר מואשם אדם בכתב אישום פלילי, על המדינה להוכיח את אשמתו בעובדות כתב האישום מעל לכל ספק סביר. הגדרה זו היא נטל ההוכחה במשפט הפלילי.

אמת המידה של "מעל לכל ספק סביר" ייחודית למשפט הפלילי ושונה מהותית מאמת המידה של "מאזן ההסתברויות" במשפט האזרחי, בו יש להוכיח את הטענה במאזן של 51% על מנת לזכות בהליך.

סעיף קטן ב' לחוק מציין כי במידה והתעורר ספק סביר בנוגע לאשמת הנאשם, וספק זה לא הוסר במהלך המשפט, יחול הסייג והנאשם יזוכה למעשה מן האישומים המיוחסים לו.

הנטל להוכיח את אשמתו של הנאשם רובץ לפתחה של התביעה (המדינה או במקרים חריגים מגיש קובלנה) ותפקיד הסנגור הוא לעורר את אותו ספק סביר על מנת שהנאשם יזוכה.

ב- ע"פ 7220/05 האני נימר נ' מדינת ישראל עמד בית המשפט העליון על חשיבותו של הספק הסביר במשפט הפלילי:

"החובה להוכיח אשמה פלילית מעבר לספק סביר נגזרת מעקרונות חוקתיים של חופש האדם והגנה על חירותו האישית מפני מעצר ומאסר ומפני פגיעה בכבודו כאדם. משתלבת בכך חזקת החפות, ממנה נגזר העקרון כי אין להרשיע אדם כאשר נותר ספק סביר באשמתו (ע"פ 6295/05 אלי וקנין נ' מדינת ישראל (טרם פורסם). חזקת החפות היא חזקה ראייתית, המחייבת זיכוי נאשם מקום שלא הובאו ראיות מספיקות לאשמתו. יסוד הספק הסביר עוסק בשאלת דיותן ומשקלן של הראיות המפלילות, והוא העונה לשאלה האם הופרכה חזקת החפות, אם לאו. ככאלה, חזקת החפות ועקרון הספק הסביר הם מושגים המשלימים זה את זה. הנטל להוכיח אשמה פלילית מעבר לספק סביר הוא אמצעי בעל חשיבות עליונה בהתמודדות מפני הרשעות שווא שיסודן בטעות עובדתית. ... העקרון לפיו עדיף שיהלך רשע חופשי משזכאי יורשע שלא כדין עומד ביסוד אמת המידה של הספק הסביר"


נטל ההוכחה הגבוה במשפט הפלילי

כפי שפורט לעיל, ההליך הפלילי שונה במהותו מן ההליך האזרחי ובית המשפט רואה בכל אדם חף מפשע עד שתוכח אשמתו. ההליך הפלילי עוסק בדיני נפשות, שמו הטוב של אדם ומעל להכל, הזכות החשובה ביותר של אדם – חירותו - שעלולה להישלל אם יורשע. על מנת למזער את הסיכויים שחפים מפשע יורשעו, ומתוך הבנה לפערי הכוחות האדירים בין המדינה (שתמיד תשמש כ- "תובעת") ובין הנאשם, האדם הפרטי, קבע המחוקק אמת מידע מחמירה להרשעת אדם בהליך פלילי.


על מנת לעורר "ספק סביר", במידה והוגש כתב אישום, מומלץ מאוד להסתייע בשירותי עורך דין פלילי מנוסה שמכיר את רזי ההליך הפלילי.

2 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page