top of page
חיפוש

עבירות מין

עודכן: 29 בספט׳ 2021

עבירות מין הינן מן החמורות ביותר בספר החוקים של מדינת ישראל.

מרבית עבירות המין מוגדרות בחוק העונשין. עבירות מין נוספות מוגדרות בחוק למניעת הטרדה מינית.

פעמים רבות מפרט כתב האישום עבירות שבוצעו לכאורה בחדרי חדרים וללא עדים נוספים מלבד הנאשם וקורבן העבירה לכאורה, ועל כן יש משמעות רבה ומכרעת לראייה "בין השורות" על מנת להתחקות אחר השתלשלות האירועים, הבנתם וגיבוש אסטרטגיית הגנה משפטית.

בשנים האחרונות עם פריצתה של תנועת ME-2 אל חיינו, נחשפות פרשיות רבות בארץ ובעולם המאירות את נושא עבירות המין ושמות אותו על סדר יום הציבורי, וכפועל יוצא על סדר היום של בתי המשפט.

ספר החוקים במדינת ישראל מפרט מספר סוגי עבירות מין שעל עיקרן נעמוד במאמר זה.

ראשית - מהי בעילה?

בעילה מוגדרת בחוק כהחדרת איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה.

סוגי עבירות מין בישראל

עבירות מין בחוק העונשין :

אונס (סעיף 345 לחוק העונשין): בעילת אישה באחד מהמצבים הבאים:

 • שלא בהסכמתה ;

 • בהסכמה שהושגה במרמה ;

 • בהיותה קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה ;

 • תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית (שכרות, השפעת סם וכיוצא בזה) ;

 • תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית.

העונש בגין עבירת אונס הוא 16 שנים, ובמידה והעבירה בוצעה בנסיבות מחמירות - 20 שנים.


בעילה אסורה בהסכמה (סעיף 346 לחוק העונשין):

 • בעילת קטינה שמלאו לה ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לה שש עשרה שנים, והיא אינה נשואה לבועל (עונש של 5 שנות מאסר) ;

 • בעילת קטינה שמלאו לה שש עשרה שנים וטרם מלאו לה שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה, או תוך הבטחת שווא לנישואין (עונש של 5 שנות מאסר) ;

 • בעילת אישה שמלאו לה שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות או עקב הבטחת שווא לנישואין תוך התחזות כפנוי למרות היותו נשוי (עונש של 3 שנות מאסר).

סעיף 353 מחריג מספר מקרים בהם לא תיחשב בעילה בהסכמה כאסורה:

"תהיה זו הגנה לנאשם שהבדל הגילאים בינו לבין הקטין אינו עולה על שלוש שנים, אם הקטין הסכים למעשה ואם המעשה נעשה במהלך יחסי רעות רגילים וללא ניצול מעמדו של הנאשם".


מעשה סדום (סעיף 347 לחוק העונשין)

מעשה סדום, המוגדר כ-"החדרת איבר מאברי הגוף או חפץ לפי הטבעת של אדם או החדרת איבר מין לפיו של אדם", נחשב כעבירת מין כאשר נעשה בהסכמה במקרים הבאים:

 • באדם שמלאו לו ארבע עשרה שנים וטרם מלאו לו שש עשרה שנים ;

 • באדם שמלאו לו שש עשרה שנים וטרם מלאו לו שמונה עשרה שנים, תוך ניצול יחסי תלות, מרות, חינוך או השגחה ;

 • באדם שמלאו לו שמונה עשרה שנים תוך ניצול מרות ביחסי עבודה או בשירות.

מעשה סדום הנעשה ללא הסכמה או באחת מן הנסיבות המפורטות בסע' 345 ייחשב כמעשה אונס.


מעשה מגונה (סעיף 348 לחוק העונשין)

פעולה מינית, שאינה בעילה, הנעשית ללא הסכמת אחד הצדדים. הגדרתו של מעשה מגונה היא "מעשה לשם גירוי, סיפוק או ביזוי מיניים" - הגדרה אמורפית המכסה מגוון רחב של מקרים, החל מנגיעה באיברים מוצנעים של אחר ועד לאוננות.


הטרדה מינית לפי החוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998:

סעיף 3 לחוק למניעת הטרדה מינית מפרט מה הם המקרים בהם ייחשב מעשה כהטרדה מינית:

 • סחיטה באיומים - כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.

 • מעשים מגונים - כהגדרתם בחוק סדר הדין הפלילי כמפורט לעיל.

 • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות האמורות, ובנוסף גם אם המוטרד לא הראה למטריד כי אינו מעוניין בהצעות או בהתייחסויות האמורות, כאשר יש בהן ניצול יחסי מרות, תלות, חינוך או טיפול.

 • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.

 • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, תוך התמקדות במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו, ולא ניתנה הסכמתו לפרסום (תיקון מספר 10 לחוק למניעת הטרדה מינית {חוק הסרטונים}).

 • ניצול יחסי מרות בהטרדה מינית.

 • התנכלות על רקע מיני.


כמפורט לעיל, עבירת מין יחידה עלולה להוביל למאסר של עד 20 שנים בבית האסורים.

ישנה חשיבות אדירה לייעוץ וייצוג על ידי עורך דין פלילי מנוסה, מוקדם ככל שניתן, במקרה בו מתקיימת חקירה בחשד לעבירות מין.


לעו"ד שגיא אקו ניסיון רב בתיקי עבירות מין סבוכים.

15 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

コメント


bottom of page